ส่งเสริม ถ่ายทอดให้ความรู้และเข้าถึงตลาดให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น

สินค้าเกษตรของชาวหนองจะบก มีเอกลักษณ์ที่ดีอยู่แล้ว เรามีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรชั้นเลิศ เพียงแต่ที่ผ่านมา ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง ขาดเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

ซึ่งผมเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาสินค้าเกษตรของเรา ให้มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้ ผมอยากสร้างแบรนด์หนองจะบกให้เป็นสินค้ายอดนิยม เป็นของฝากที่ทุกคนจะต้องซื้อกลับภูมิลำเนา …หนองจะบก จะไม่ใช่เพียงแค่ทางผ่านอีกต่อไป

เกษตรกรก้าวไกล

ผมจะช่วยผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของพี่น้องเกษตรกรชาวหนองจะบก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ทางการเกษตร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตร และลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ตัดตอนการผูกขาดของกลุ่มนายทุน

และช่วยสนับสนุนการหาตลาดสำหรับสินค้าเกษตร โดยพี่น้องเกษตรกรจะสามารถสร้างผลผลิตที่คุ้มค่าเหนื่อย และมีอำนาจมากขึ้นในการกำหนดราคาที่เหมาะสม เมื่อพวกเราขายสินค้าได้มากขึ้น ก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นจุดหมายปลายทางที่ผมอยากเห็น…