น้ำที่ไม่เพียงพอและไม่สะอาด
เป็นอีกหนึ่งปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านในตำบลหนองจะบกของเราที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างจำเป็นเร่งด่วน
จากที่ได้พอรับรู้ถึงความเดือดร้อนเรื่องนี้ ผมได้ส่งหน่วยบรรเทาทุกข์ ไปช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อแบ่งเบาผู้เดือดร้อนเรื่องน้ำที่หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ พื้นที่หมู่ 3 ของตำบลหนองจะบก หลังจากนั้นก็ได้รับแจ้งข่าวทางกลุ่ม มีชาวบ้านหมู่ 4 บ้านหนองปรูบางหลังได้ผลกระทบเดือดร้อนน้ำไม่ไหล ทางผมยินดีอย่างมากที่ได้มีส่วนช่วยเหลือพี่น้องในตำบลที่ผมอาศัยอยู่ ก็ส่งทีมงานลงไปช่วยเหลือทันที เพราะ “น้ำ” เป็นส่วนสำคัญที่ชี้วัดคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน