สิ่งที่ผมได้เห็นมาตลอด 57 ปี ตั้งแต่เกิดและเติบโตมาในหนองจะบก คือพื้นที่ตำบลแห่งนี้มีการทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ทำนา สร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวมาอย่างยาวนาน
ถือเป็นส่ิงที่ควรได้รับส่งเสริม และยังเป็นการคงอยู่วิถีชีวิตดั้งเดิมของพ่อแม่ปู่ย่าตายายรุ่นก่อนๆ แค่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน มองหาตลาดที่ใช่ เพื่อส่งต่อผลผลิตและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

ผมเองได้ไปเยี่ยมชมและพูดคุยกับเจ้าของ

ส.พงศ์พิเชษฐ์ฟาร์ม

ฟาร์มวัวบราห์มันเลี้ยงเพาะพันธ์ขาย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 อยู่บ่อยๆ เห็นโอกาสและมีความคิดที่จะสนับสนุนส่งเสริมด้านนี้อย่างจริงจัง และนี่ยังถือเป็นต้นแบบเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยพัฒนาและสร้างชื่อให้กับตำบลหนองจะบกของเราได้