เศรษฐกิจชุมชนที่บ้านเรา “หนองจะบก” เราจะต้องทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพื่อการบริโภค การจำหน่ายจ่ายแจกในท้องถิ่น ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมกันเป็นเจ้าของ

โดยเศรษฐกิจชุมชนหนองจะบกจะมีรากฐานมาจาก ศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน ดึงเอาทั้งวัฒนธรรม ประเพณี สภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายทางทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้

ที่สำคัญคือ เราจะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจในชุมชนของเราให้ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต และแรงงานสมาชิกในครอบครัวจะเป็นหัวใจหลักต่อการอยู่รอดของครอบครัว ต่อความพอเพียง ต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ที่ชุมชนเป็นตัวของตัวเอง มีพลวัต และสามารถที่จะอยู่รอดด้วยตัวเองได้ พัฒนาเคียงคู่ไปกับพัฒนาการของระบบทุนนิยม