เพราะคุณภาพชีวิตที่ดี จะทำให้ชาวหนองจะบก ไม่ต้องเดินทางออกไปแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าจากที่อื่นอีกต่อไป

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของทุกคนในหนองจะบก เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนหนองจะบกที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง ไม่ใช่แค่มอง GDP หรืองบประมาณที่ใช้เพียงอย่างเดียว

ผมมีความตั้งและชัดเจนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนทุกกลุ่ม ทุกสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มแรงงาน คนมีรายได้น้อย LGBTQ+ รวมถึงกลุ่มอื่น ๆ อีกมากมายในชุมชนเรา ให้ได้รับความเสมอภาค เท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตในหนองจะบกที่ดีกว่าเดิม

เพราะคุณภาพชีวิตที่ดี จะทำให้ชาวหนองจะบก ไม่ต้องเดินทางออกไปแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าจากที่อื่นอีกต่อไป ผมอยากให้ครอบครัวหนองจะบกได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ภายในชุมชนของเราเอง ที่จะต้องสามารถเข้าถึงทรัพยากรและความรู้ที่จำเป็นได้อย่างสะดวกสบายในทุก ๆ ด้านของชีวิตตั้งแต่ เกิด ทำงาน และเข้าสู่วัยชราอย่างมีความสุข

สุขภาพที่ดีและยั่งยืน

สุขภาพที่ดีและยั่งยืน คือความสำคัญอันดับแรกที่ผมต้องการสนับสนุนส่งเสริม สร้างทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีควบคู่กันไป พร้อมกับจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนที่ดีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ความรู้ ส่งเสริม และป้องกัน ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในชุมชน

สิ่งแวดล้อม

หนองจะบกของเราจะน่าอยู่ยิ่งขึ้น นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากให้เป็นและพร้อมส่งเสริม ทำทุกพื้นที่ในตำบลหนองจะบกให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับทุกชีวิต ไม่ใช่แค่คน แต่รวมถึงสัตว์ ต้นไม้ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ด้วย และที่มากกว่านั้นคือ ต้องมีการสร้างและวางแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ ดิน มลพิษ และด้านอื่นๆ

ชุมชนแห่งอนาคต

สร้างหนองจะบกให้เป็นชุมชนแห่งอนาคต เราทำได้! สำคัญเลยคือต้องเริ่มสร้างตั้งแต่ตอนนี้ ผมจะเริ่มที่ลดความเดือดร้อนซ้ำซาก ด้วยการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดที่ต้นเหตุ สร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต เดินทาง ศึกษา ประกอบอาชีพ และสุดท้ายคือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกด้านอย่างมีแบบแผน เพื่อวางรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวหนองจะบกแบบต่อเนื่อง เช่น

ถนนหนทางที่ต้องเชื่อมต่อกันอย่างครบวงจร เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางระหว่างหมู่บ้าน

การใช้น้ำประปา ไฟฟ้า จะต้องไม่มีปัญหาไฟดับ น้ำไม่ไหล แบบกะทันหัน เพราะสามารถสร้างระบบการแจ้งเตือนให้กับชาวชุมชนได้ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่

การสื่อสารโทรคมนาคม ด้วยเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต จะต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างชุมชนชาวหนองจะบกให้เข้มแข็งและเชื่อมโยงกันอย่างมีคุณภาพ

“สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน เมื่อ 3 อย่างนี้ ได้รับการพัฒนาเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผมเชื่อว่า จะไม่มีที่ไหน “น่าอยู่” ไปกว่า หนองจะบก และ คุณภาพชีวิตของชาวหนองจะบก จะต้อง “ดีกว่าเดิม” ได้แน่ๆ ครับ”