เพิ่มทักษะที่ดีรองรับตลาดแรงงานคือคำตอบสำคัญที่สุดเพื่อโอกาสที่ดีกว่าในวันหน้า

ชาวหนองจะบกมีภูมิปัญญาที่ดี มีความสามารถสูง แต่ขาดการแนะนำแนวทาง เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาเหล่านั้นไปสู่อาชีพที่เลี้ยงปากท้องครอบครัวได้ ทำให้ที่ผ่านมาชาวหนองจะบกต้องเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อแสวงหาอาชีพและโอกาสที่ดีกว่า

นโยบายด้านการศึกษาที่ผมอยากจะทำ คือการพัฒนาทักษะและความเข้าใจโลกยุคปัจจุบันและอนาคต แบบไม่จำกัดการเรียนรู้ไว้เฉพาะในสถานศึกษา แต่จะต้องนำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาสู่ชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค เพิ่มต้นทุนชีวิต อยู่ตลอดเวลา

การศึกษาก้าวไกล

ด้วยประสบการณ์การทำงานของผมตลอดชีวิตที่ผ่านมาทำให้ผมมองเห็นโอกาสที่มีอยู่มากมาย และโอกาสเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ที่ชุมชนมีเข้ากับความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มต้นทุนชีวิตและต่อยอดจากสิ่งที่มีให้ดีขึ้นได้

ผมทราบดีว่า ชาวหนองจะบก เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะฝีมือ แต่ยังขาดโอกาสและต้นทุนที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอด ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ เช่น การฝึกอบรมอาชีพยุคใหม่, การฝึกการใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ หรือ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอื่น ๆ ให้กับชุมชน สามารถทำได้ผ่านกลไกการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะนำผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ มาจัดอมรมให้กับชาวหนองจะบกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้ชาวหนองจะบกมีการศึกษาแบบก้าวหน้า ก้าวไกล และนำไปสู่ความมั่งคั่ง เมื่อลูกหลานสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องเดินทางไปอยู่ที่อื่น คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวก็จะดีขึ้น อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา มีความสุขอย่างยั่งยืน คือสิ่งที่ผม… อยากเห็น.